•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2008-01-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบเครื่องสํารวจทางทันตกรรม ที่มีส่วนประกอบน้อยชิ้น และมีค่าใช้จ่ายการผลิตต่ําเพื่อเหมาะสมกับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย วัสดุและวิธีการ ศึกษาผลิตภัณฑ์นําเข้าเพื่อใช้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ จากนั้นสังเคราะห์แบบและสร้างเครื่องกล โดยใช้วัสดุที่มีการขึ้นรูปมาก่อนประกอบกับปรัชญาการออกแบบที่ทําให้การผลิต และทํางานง่ายขึ้น การลด จํานวนชิ้นส่วนและลดชิ้นส่วนที่ต้องสร้างเป็นการจําเพาะทําให้ค่าใช้จ่ายการผลิตลดลงมาก ผลการศึกษา แบบที่นําเสนอสําหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนและการใช้ข้างเก้าอี้ทําฟันนี้ เป็นการประยุกต์ใช้โครงสร้างที่มีพอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบหลัก ราคาขายต่ํากว่าผลิตภัณฑ์นําเข้าที่ใช้งานอย่างเดียวกันประมาณสิบห้าเท่า สรุป นวัตกรรมการออกแบบเป็นการผลิตเครื่องมือกลทางทันตกรรมที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ ส่วนใหญ่หาได้ในประเทศไทย การประดิษฐ์นี้เป็นหนึ่งในความพยายามอย่างยากลําบาก ที่ต่อกรกับการนําเข้าผลิตภัณฑ์ และอาจช่วยลด รายจ่ายของชาติที่ใช้ซื้อเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีปานกลาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ น่าจะเป็นการกระตุ้นนักประดิษฐ์และผู้ใช้ ให้ประจักษ์ต่อค่าของงานใหม่ที่แตกต่าง อันทรงคุณต่อการพึ่งพาตนเองเพื่อมาตุภูมิ (ว ทันต จุฬาฯ 2551;31:1-10)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.31.1.1

First Page

1

Last Page

10

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.