•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2007-09-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบการตรวจ และส่งต่อผู้ป่วยนอก ณ จุดเดียวในผู้ป่วย อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุและวิธีการ ให้อาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจและส่งต่อผู้ป่วยนอก ทั้งหมด รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษากับนิสิตทันตแพทย์จํานวน 393 คนตอบแบบสอบถามปลายเปิด และ ปลายปิด รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ป่วย 50 คนโดยใช้แบบสอบถามสําหรับผู้ป่วยชุดเดียวกัน ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแนะนําผู้อื่นมารักษากับทางคณะฯ (ร้อยละ 97) โดยส่วนใหญ่พอใจ ที่ได้รับการตรวจหลายครั้งจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา (ร้อยละ 93) และพอใจกับการได้รับการถ่ายภาพ รังสีพานอรามิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 94) สําหรับนิสิตคิดว่าระบบการตรวจ และส่งต่อผู้ป่วยนอก ณ จุดเดียวดีกว่าระบบเดิม (ร้อยละ 59) อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เกิดความสับสนกับข้อสรุปของอาจารย์ผู้ควบคุม จากภาควิชาต่าง ๆ ในการวางแผนการรักษา (ร้อยละ 64.5) ส่วนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ พึงพอใจในระบบเดิม โดยพบว่าการรับภาระที่หนักขึ้นและบรรยากาศในการทํางานของอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์กับความเครียดที่สูงขึ้น อาจารย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57) ที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยตรงเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงระบบการตรวจและส่งต่อผู้ป่วยนอก ณ จุดเดียว สรุป ภายใต้ข้อจํากัดของงานวิจัย ผู้ป่วยและนิสิตส่วนใหญ่พอใจกับระบบการตรวจ และส่งต่อผู้ป่วยนอก ณ จุดเดียว แต่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพอใจกับระบบเดิม (2 ทันต จุฬาฯ 2550;30:313-24)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.30.3.9

First Page

313

Last Page

324

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.