•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2007-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอิทธิพลของภูมิลําเนาที่มีต่อพื้นที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตทันตแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุและวิธีการ ดําเนินการสํารวจกลุ่มตัวอย่างบัณฑิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จํานวน 1,289 คน ซึ่งถูกคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิลําเนาและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ มีทันตแพทย์ส่งแบบสอบถามกลับคืนซึ่งเป็น ทันตแพทย์ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ 375 คน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิลําเนากับพื้นที่ปฏิบัติงานโดยควบคุม ตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยสถิติแมนเทล-แฮนเซลไคสแควร์ ผลการศึกษา บัณฑิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร พบว่าภูมิลําเนามีความสัมพันธ์กับพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญ ทันตแพทย์จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตรงตามภูมิลําเนาของตน ส่วนทันตแพทย์จากภูมิภาคอื่นมีการกระจายตัวแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มหนึ่งเลือกกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิม แต่อีกกลุ่มหนึ่งมุ่งเข้ากรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได้ควบคุม อิทธิพลของตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าทันตแพทย์จากต่างจังหวัดมีความน่าจะเป็นสูงกว่า 2.79 เท่าตัวที่จะ ปฏิบัติงานนอกพื้นที่จังหวัดภูมิลําเนา เมื่อเทียบกับผู้ที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุป การศึกษานี้บ่งชี้ว่าภูมิลําเนาเป็นปัจจัยกําหนดที่สําคัญประการหนึ่งในการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานของบัณฑิต ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่การพัฒนานโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายโดยอิงเกณฑ์ภูมิลําเนา ควรคํานึงถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย (ว ทันต จุฬาฯ 2550;30:103-16)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.30.2.2

First Page

103

Last Page

116

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.