•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2007-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสถานการณ์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของบัณฑิตทันตแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายทันตแพทย์ใช้ทุนและนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเพื่อประเมินปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน วัสดุและวิธีการ ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบจากบัณฑิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2518-2547 ใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์รวม 2 รอบ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานและปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน มีทันตแพทย์ ส่งแบบสอบถามกลับคืน 375 คน เปรียบเทียบการกระจายตัวระหว่างทันตแพทย์ 3 กลุ่ม ซึ่งแบ่งกลุ่มตามปีที่ สําเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับระยะเวลาดําเนินการตามนโยบายทั้งสอง ดังนี้ กลุ่มที่ 1: พ.ศ. 2518-2531 กลุ่มที่ 2: พ.ศ. 2532-2543 และกลุ่มที่ 3: พ.ศ. 2544-2547 ผลการศึกษา โดยรวมแล้ว บัณฑิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากกว่าครึ่งปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ทันตแพทย์กลุ่มที่ 2 ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลังมีนโยบายทันตแพทย์ใช้ทุนและได้ผ่านพ้นระยะเวลาผูกพันไปแล้ว มี สัดส่วนที่กระจายตัวออกต่างจังหวัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 1 ซึ่งสําเร็จการศึกษาก่อนมีนโยบายดังกล่าว แบบแผน การกระจายตัวตามภูมิภาคต่าง ๆ มีความผันแปรค่อนข้างสูง ทันตแพทย์กลุ่มที่ 3 มีสัดส่วนที่ตั้งใจจะโยกย้ายงาน ออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเดิมค่อนข้างสูง ปัจจัยที่มีน้ําหนักความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรกต่อการตัดสินใจเลือกพื้นที่ ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การมีการคมนาคมเดินทางได้สะดวก เป็นภูมิลําเนาเดิม และมีโอกาสทํารายได้ดี สรุป การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของนโยบายแห่งรัฐและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของบัณฑิตทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ว ทันต จุฬาฯ 2550;30:85-102)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.30.2.1

First Page

85

Last Page

102

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.