•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2007-01-01

Abstract

ฟันผุแอบแฝงบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามแท้ใช้อธิบายถึงฟันผุที่พบในชั้นเนื้อฟันซึ่งด้านบดเคี้ยวถูก วินิจฉัยทางคลินิกว่าไม่เป็นฟันผุหรือมีรอยผุปริมาณน้อย ๆ เนื่องจากด้านบดเคี้ยวของฟันมีลักษณะผุเพียงเล็กน้อยไม่เป็นโพรงฟัน หรือมีเพียงการสูญเสียแร่ธาตุเพียงเล็กน้อยบนผิวเคลือบฟัน แต่สามารถตรวจพบเงาดําภายใน ชั้นเนื้อฟันจากภาพรังสีไบท์วิ่ง รายงานฉบับนี้ได้ตรวจพบฟันผุแอบแฝงในผู้ป่วย 2 ราย ที่การตรวจช่องปากทาง แต่มีรอยผุขนาดใหญ่ซึ่งตรวจพบได้จากภาพรังสีไบท์วิ่ง และการรักษารอยโรคเหล่านั้นอย่างเหมาะสม โดยรอยโรคไม่ลุกลามจนเป็นอันตรายต่อโพรงในฟัน ซึ่งทําให้คลินิกพบรอยยุบนด้านบดเคี้ยวของฟันเพียงเล็กน้อยสามารถป้องกันการสูญเสียฟันและไม่ต้องมีการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น (ว ทันต จุฬาฯ 2550;30:61-72)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.30.1.6

First Page

61

Last Page

72

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.