•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2007-01-01

Abstract

ฟันคุดในฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองพบได้ไม่บ่อยแต่เมื่อตรวจพบมักมีปัญหายุ่งยากในการรักษาซึ่งสิ่งสําคัญคือการวินิจฉัยและการรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะการรักษาในระยะที่ช้าเกินไปมักจะมีความยุ่งยากจากการ สบฟันที่ผิดปกติทําให้ต้องใช้เวลานานในการรักษา ทั้งยังอาจทําให้ฟันที่เหลืออยู่มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวลดลงรายงานนี้กล่าวถึงผู้ป่วยหนึ่งรายที่มีฟันคุดในฟันกรามแท้ล่างซ้ายซี่ที่สองซึ่งได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนําฟันคุดออกเพื่อให้ฟันกรามแท้ล่างที่สามขึ้นมาแทนที่และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ (2 ทันต จุฬาฯ 2550;30:51-60)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.30.1.5

First Page

51

Last Page

60

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.