•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1980-05-01

Abstract

Oral Leukoplakia อาจพบได้ในช่องปากของผู้ป่วยที่มีการระคายเคืองสูง และสุขภาพภายในช่องปากไม่ดี ตลอดจนการมี systemic factors บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังรายงานผู้ป่วยรายนี้ เป็นชายไทยมาที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เนื่องจากมีฝ้าหยาบหนาขึ้นที่กระพุ้งแก้มด้านในขยายกว้างและมีอาการตึง ๆ จากการตรวจทางคลินิคและจุลพยาธิวิทยา พบว่าเป็นการหนาตัวของเซลล์ในชั้นแกรนนูลาร์ (granular) และชั้นเคอราติน (keratin) ซึ่งเป็นลักษณะที่พบใน leukoplakia และอาจมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้าย (Cancer) ได้ในเวลาต่อมา

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.3.2.2

First Page

93

Last Page

101

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.