•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2006-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะรูปร่างด้านบนของช่องรากฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่ยากต่อ การเข้าทํางานของเครื่องมือรักษาโรคปริทันต์ ในการกําจัดคราบจุลินทรีย์และหินน้ําลาย เมื่อเกิดความวิการของช่องรากฟัน วัสดุและวิธีการ การศึกษานี้ได้สุ่มเลือกฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่งจํานวน 100 ซี่ ซึ่งรวบรวมจากผู้ป่วยที่มาถอนฟัน ทําการตรวจแยกลักษณะรูปร่างของด้านบนของช่องรากฟันโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือลักษณะรูปร่างที่เป็นสันนูน ระหว่างรากฟัน เป็นแอ่งเว้า และลักษณะแบนราบ จากนั้นจึงตรวจวัดมิติต่างๆ ของด้านบนของช่องรากฟัน ด้วย เครื่องมือดิจิมาติก อินดิเคเตอร์ โดยผู้ตรวจ 2 คน ผลการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแม่นยําสูงในการตรวจวัดของผู้ตรวจแต่ละคน และระหว่าง ผู้ตรวจ (r = 0.9336, p < 0.001 และ I = 0.9272; p < 0.001 ตามลําดับ) ความชุกของลักษณะรูปร่างด้านบน ของช่องรากฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่งที่เป็นสันนูนระหว่างรากฟัน พบได้ร้อยละ 62 โดยมีความนูนเฉลี่ยประมาณ 0.72 + 0.42 มิลลิเมตร และพบหลุมเล็กๆ ทั้งสองข้างของสันนูน ระยะห่างจากทางเข้าของช่องรากฟันถึงจุดสูงที่สุด ของสันนูนมีระยะเฉลี่ยประมาณ 2.77 + 0.36 มิลลิเมตร ความชุกของลักษณะรูปร่างด้านบนของช่องรากฟันกรามที่ เป็นแอ่งเว้าพบได้ร้อยละ 4 โดยมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 0.59 + 0.09 มิลลิเมตรเทียบกับระดับการแยกของรากฟัน ด้านใกล้แก้ม และระยะห่างจากทางเข้าของช่องรากฟันถึงส่วนที่ลึกที่สุดของแอ่งเว้ามีระยะเฉลี่ยประมาณ 2.42 + 0.86 มิลลิเมตร และความชุกของลักษณะรูปร่างด้านบนของช่องรากฟันกรามที่แบนราบพบได้ร้อยละ 34 สรุป การศึกษาแสดงถึงลักษณะรูปร่างที่ซับซ้อนต่างๆ ของด้านบนของช่องรากฟันของฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่ง ซึ่งเป็นข้อควรพิจารณาในการรักษาโรคปริทันต์ในฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่ง เมื่อมีการลุกลามของรอยโรคถึงบริเวณช่องรากฟัน (ว ทันต จุฬาฯ 2549:29:119-126)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.29.2.7

First Page

119

Last Page

126

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.