•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2006-01-01

Abstract

การกําหนดรูปร่างของส่วนโค้งแนวฟัน ถือเป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยทั้งนี้จะต้องพิจารณาทั้งตําแหน่งของฟันหน้าในแนวหน้า-หลังและส่วนความกว้างของส่วนโค้งแนวฟันซึ่งหมายถึงความกว้างระหว่างฟันเขี้ยวและความกว้างระหว่างฟันกราม ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า การเปลี่ยนแปลง ความกว้างของส่วนโค้งแนวฟันทางด้านหลังสามารถกระทําได้ในปริมาณที่ไม่มากนัก และสําหรับการเปลี่ยนแปลงความกว้างบริเวณฟันเขี้ยวนั้น อาจมีข้อจํากัดในเรื่องของเสถียรภาพจนอาจไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้เลยบทความนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างและความกว้างของส่วนโค้งแนวฟัน รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ เสถียรภาพของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความกว้างของส่วนโค้งแนวฟัน (ว ทันต จุฬาฯ 2549;29:52-61)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.29.1.6

First Page

52

Last Page

61

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.