•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2006-01-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่า ความกว้างของฟันหน้าบนทั้ง 6 ซี่ มีความสัมพันธ์กับความกว้างของปีกจมูกและ ระยะห่างระหว่างหัวตาหรือไม่ เพื่อจะนําผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเลือกขนาดฟันหน้าที่เหมาะสมใน การทําฟันเทียม เนื่องจากผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในคนเชื้อชาติอาหรับและคนผิวขาว ซึ่งโครงสร้างใบหน้ามีความแตกต่างไปจากคนเอเชียค่อนข้างมาก จึงต้องการตรวจสอบว่าจะสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้มาใช้กับประชากรไทยได้หรือไม่ โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงพรรณนา วัสดุและวิธีการ ดําเนินการเก็บบันทึกข้อมูลจากผู้ป่วยอายุมากกว่า 17 ปีขึ้นไปที่เข้ามารับบริการที่กลุ่มงาน ทันตกรรม โรงพยาบาลกลาง จํานวน 303 คน แยกเป็นชาย 141 คน หญิง 162 คน อายุระหว่าง 18-71 ปี (อายุเฉลี่ย 35.2 + 13 ปี) โดยที่กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีฟันหน้าบนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบทั้ง 6 ซี่ ไม่เคยได้รับการรักษาด้วย การจัดฟันมาก่อน ในกรณีที่มีความผิดปกติบนใบหน้าซึ่งเป็นมาแต่กําเนิดหรือได้รับอุบัติเหตุในภายหลัง มีโรค ทางตาหรือได้รับการผ่าตัดบนใบหน้ามาก่อน มีช่องฟันห่าง มีการสึกเหตุบดเคี้ยวจนถึงบริเวณสัมผัส มีรอยผุและ วัสดุอุดฟันด้านประชิดหรือมีการบูรณะด้วยครอบฟันจะถูกคัดออก ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการวัดระยะห่าง ระหว่างส่วนที่กว้างที่สุดของปีกจมูกแต่ละข้าง ระยะห่างระหว่างจุดบรรจบของหนังตาบนและล่างของหัวตาแต่ละข้างและระยะรวมของส่วนที่กว้างมากที่สุดของฟันหน้าบนแต่ละซี่ตั้งแต่ฟันเขี้ยวบนขวาถึงฟันเขี้ยวบนซ้ายรวม 6 ทําการวัด 3 ครั้งในแต่ละตัวแปร นํามาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําค่าเฉลี่ยที่ได้มาทําการวิเคราะห์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของฟันหน้าบนกับความกว้างของปีกจมูกและระยะห่างระหว่างหัวตา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's correlation coefficients) ( A = 0.05) ด้วยโปรแกรม เอสพีเอสเอส สําหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ เวอร์ชั่น 11.5 (SPSS 11.5 for Windows) ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบนทั้ง 6 ที่มีค่า 46.86 + 2.49 มม. ค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูก มีค่า 41.32 + 3.86 มม. และค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างหัวตามีค่า 34.81 + 2.78 มม. จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบนกับค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูกและค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างหัวตา พบว่า ค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบนมีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูกอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.271, p < 0.001) ค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบนมีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยระยะ ห่างระหว่างหัวตาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.109, p = 0.042) และค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูกมีความ สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างหัวตาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.153, p = 0.008) จากค่าดังกล่าวพบว่าถึงแม้ค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูกและค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างหัวตามีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบนค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูกจะมีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบนมากกว่าค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างหัวตา และเมื่อนําค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูกและค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างหัวตามาใช้ทํานายค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบนด้วย สมการถดถอยเส้นตรง (Linear regression) พบว่า ค่าเฉลี่ยความกว้างของปีกจมูกเป็นตัวแปรเดียวที่มีความ สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยความกว้างของฟันหน้าบน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) สรุป การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถนําเอาความกว้างของปีกจมูก และระยะห่างระหว่างหัวตามาใช้เป็นข้อมูล เบื้องต้นสําหรับเลือกขนาดฟันหน้าบนทั้ง 6 ซี่ในการทําฟันเทียมให้กับประชากรไทยได้ ถึงแม้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สันจะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)โดยที่ความกว้างของปีกจมูกจะมีความสัมพันธ์กับขนาดฟันหน้าบนทั้ง 6 ซี่มากกว่าการใช้ค่าระยะห่างระหว่างหัวตา และจากความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะน้อยทําให้ไม่สามารถที่จะนําเอาค่าความกว้างของปีกจมูกมาเป็นข้อกําหนดในการ หาขนาดฟันหน้าบน 6 ซี่ที่แน่นอนได้เพียงอย่างเดียว ยังคงต้องใช้วิธีการอื่น ๆ มาร่วมในการเลือกด้วย (ว ทันต จุฬาฯ 2549;29:33-43)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.29.1.4

First Page

33

Last Page

43

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.