•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2005-09-01

Abstract

ปัญหาหนึ่งที่พบมากในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่นคือ ความ ไม่เอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพของช่องปาก ซึ่งนําไปสู่การเกิดโรคฟันผุ และในบางกรณีอาจจําเป็นต้องรักษา คลองรากฟัน ถ้าพื้นที่ใช้เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟันมีรอยโรครอบปลายรากฟันขนาดใหญ่ อาจมีผลต้องเปลี่ยนแผนการรักษาด้านทันตกรรมจัดฟัน นอกจากนี้ การรักษาคลองรากฟันในฟันเหล่านี้มีข้อควรพิจารณาที่ต้องวางแผน การรักษาร่วมกับทันตกรรมจัดฟัน และสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องติดตามผลการรักษาจนแน่ใจว่าเกิดการหายอย่างสมบรูณ์ รายงานฉบับนี้กล่าวถึงผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 19 ปี ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นและขาดการรักษาตามกําหนด นัดหมายเป็นเวลา 1 ปี ผู้ป่วยได้กลับมาหาทันตแพทย์อีกครั้งด้วยอาการปวดฟันกรามซี่ที่หนึ่งล่างซ้ายซึ่งเป็นฟันที่ ใช้เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน ตรวจพบฟันโยกและเหงือกบวม ภาพรังสีแสดงถึงเงาโปร่งรังสีขนาดใหญ่บริเวณ จุดแยกรากและรอบปลายรากฟัน หลังจากรักษาคลองรากฟันซี่นี้ไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน ประเมินจากภาพ รังสีพบว่าเริ่มมีการหายของรอยโรค จึงอุดคลองรากฟันแล้วส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อทางด้านทันตกรรมจัดฟัน การ ประเมินผลจากภาพรังสีภายหลังการรักษาเป็นเวลา 1 ปี พบว่ามีการหายของพยาธิสภาพรอบรากฟัน และฟันซี่นี้ สามารถใช้เป็นหลักยึดสําหรับการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันได้โดยไม่เกิดผลแทรกซ้อน

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.28.3.6

First Page

237

Last Page

244

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.