•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2005-05-01

Abstract

การสบฟันไขว้ซึ่งมีสาเหตุจากการเลื่อนไถลของขากรรไกรล่างขณะทําหน้าที่ ไปทางด้านข้างและ/หรือทาง ด้านหน้า เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การวินิจฉัยแยกโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกมีความสําคัญ เพื่อให้สามารถวางแผน การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นความผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หาก ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของโครงสร้างกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร บทความปริทัศน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องและมีการเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ โดยศึกษา รายละเอียดในแง่ของลักษณะที่พบ การวินิจฉัย ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา วิธีการรักษา การคงสภาพ ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษา ทั้งในส่วนของการสูบไขว้ฟันหลังและ/หรือการสูบไขว้ฟันหน้า ที่เกิด จากการเลื่อนไถลของขากรรไกรล่างขณะทําหน้าที่ (ว ทันต จุฬาฯ 2548;28:167-78)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.28.2.9

First Page

167

Last Page

178

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.