•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2005-01-01

Abstract

การสบฟันแบบคลาสทรีเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในคนไทย การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่เหมาะสมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ลักษณะความผิดปกติ อายุ และลักษณะทางพันธุกรรม ของผู้ป่วย ดังนั้น ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้ความสามารถที่จะจําแนกความผิดปกติที่สามารถให้การรักษาในระยะ เริ่มแรกได้ การเริ่มให้การรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประสบผลสําเร็จ และอาจจะช่วยลดความจําเป็นในการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร บทความนี้ได้นําเสนอสาเหตุและการจําแนกลักษณะการสบฟันแบบคลาสทรี ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการให้การรักษาในระยะเริ่มแรก รวมถึงวิธีและระยะเวลาที่เหมาะสม ในการให้การรักษาด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ (ว ทันต จุฬาฯ 2548,28:69-80)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.28.1.8

First Page

69

Last Page

80

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.