•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2003-05-01

Abstract

การรักษาคลองรากฟันซ้ํา หมายถึงการรื้อวัสดุอุดคลองรากฟันออก และดําเนินการรักษาคลองรากฟันใหม่ อย่างถูกวิธีทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทําความสะอาด ตกแต่งรูปร่าง และอุดคลองรากฟัน รายงานผู้ป่วยนี้ แสดง ผลสําเร็จของการรักษาคลองรากฟันซ้ํา ที่ไม่ต้องใช้วิธีการผ่าตัดร่วมด้วย ในฟันตัดล่างซ้ายซึ่งมีการระบายของ หนองสู่ภายนอกช่องปาก โดยกล่าวถึงลักษณะที่ตรวจพบในคลินิก ลักษณะภาพรังสี รวมถึงการรักษาคลอง รากฟันซ้ําในฟันทั้ง 2 ซี่ จากการติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 1 ปี พบว่า รอยแผลที่เกิดขึ้นภายนอกช่องปาก หายเป็นปกติ ฟันทั้ง 2 สามารถใช้งานได้ดี

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.26.2.1

First Page

105

Last Page

110

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.