•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2002-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาความถี่ของข้อผิดพลาดของภาพรังสีพานอรามิก และหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยกับชนิดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น วัสดุและวิธีการ ศึกษาย้อนหลังของภาพรังสีพานอรามิกที่มีคุณภาพผิดพลาดจํานวน 53 ภาพที่ถ่ายในคลินิกรังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยมีทันตแพทย์ที่ มีประสบการณ์ทางรังสีวิทยาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 2 คนเป็นผู้ทําการประเมินภาพรังสี และบันทึกถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นผลการศึกษา พบว่าจํานวนภาพรังสีที่มีคุณภาพผิดพลาดจํานวน 53 ภาพคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของภาพรังสีของ ผู้ป่วยทั้งหมดจํานวน 2642 ภาพ พบว่าข้อผิดพลาดจะเกิดจากการจัดตําแหน่งของผู้ป่วยโดยพบว่าผิดพลาดจาก การจัดตําแหน่งในแนวดิ่งมีมากที่สุดร้อยละ 22.64 รองลงมาคือข้อผิดพลาดในการจัดตําแหน่งในแนวหน้าหลังร้อย ละ 16.98 และความเข้มของภาพต่ําเกินไปร้อยละ 16.98 พบข้อผิดพลาดจะเกิดในกลุ่มอายุ 16-30 ปี ร้อยละ 41.51 มากที่สุด ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเรื่องเพศและอายุกับชนิดของข้อผิดพลาดนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดสรุป ข้อผิดพลาดของภาพรังสีพานอรามิกส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในขั้นตอนของการถ่ายภาพรังสีมากกว่าในขบวนการล้างฟิล์มและองค์ประกอบทางการถ่ายภาพรังสี และเพศกับอายุของผู้ป่วยซึ่งควรมีการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปในกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดดังกล่าว

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.25.2.3

First Page

95

Last Page

102

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.