•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2002-01-01

Abstract

ฟันเดนซ์อีแวกจิเนทัสเป็นฟันที่มีความผิดปกติของผิวเคลือบฟัน ซึ่งมีลักษณะเป็นปุ่มนูนยื่นออกมาจาก ผิวเคลือบฟัน มักพบว่าเนื้อเยื่อในฟันตายเพราะปุ่มฟันหักทําให้ แบคทีเรียแทรกซึมเข้าไปได้ ก่อให้เกิดพยาธิสภาพ ที่ปลายรากฟันและอาจทําให้มีรอยโรคในช่องปากร่วมด้วย โดยทั่วไปมักจะเกิดในฟันที่ปลายรากฟันยังไม่ปิด ใน รายงานนี้แสดงผลการรักษาคลองรากฟันเดนซ์อีแวกจีเนทัสในฟันกรามน้อยที่ 2 ล่างขวาซึ่งมีรอยโรคในช่องปาก ร่วมด้วย โดยใช้ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อกระตุ้นให้มีการเสริมสร้างการปิดที่ปลายรากฟัน และอุดคลองรากฟัน ด้วยวิธี Lateral condensation จากการติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน พบว่ามีการสร้างกระดูกที่บริเวณ ปลายรากฟัน ฟันใช้งานได้ดี ไม่มีรอยโรค หรือพยาธิสภาพเกิดขึ้นใหม่

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.25.1.4

First Page

27

Last Page

32

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.