•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2002-01-01

Abstract

ซิสเท็มมิกสเคลอโรซิส จัดเป็นความผิดปกติที่เกิดจากภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง รอยโรคที่พบในความผิดปกติ นี้คือมีภาวะพังผืดขึ้นในหลายอวัยวะ เป็นผลให้ผู้ป่วยเกิดความบกพร่องของสภาพร่างกายและการทํางานของ อวัยวะที่เกิดความผิดปกติเหล่านั้น ซิสเท็มมิกสเคลอโรซิสที่เกิดขึ้นกับอวัยวะของช่องปากในผู้ป่วยมักทําให้เกิด ปัญหาเกี่ยวกับสุขอนามัยในช่องปาก แต่การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกระทําได้ยาก เนื่องจากช่องปากที่แคบ เล็กกว่าปกติ บทวิทยาการนี้เป็นการรายงานผู้ป่วยด้วยโรคซิสเท็มมิกสเคลอโรซิส ซึ่งผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบและการใส่ฟันปลอมที่ไม่พอดีกับช่องปาก ในบทวิทยาการจะได้กล่าวถึงลักษณะอาการของโรคใน ผู้ป่วย วิธีดําเนินการรักษาทางด้านทันตกรรม การทําความเข้าใจกับผู้ป่วยถึงปัญหาที่ผู้ป่วยประสบจากการเกิดโรค และความสําคัญของการรักษาอนามัยของช่องปาก นอกจากนี้ยังบรรยายถึงปริทัศน์วรรณกรรมของโรคซิสเท็มมิกสเคลอโรซิสอย่างละเอียดไว้ด้วย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.25.1.3

First Page

19

Last Page

25

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.