•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2001-09-01

Abstract

ศึกษาความต้องการของประชาชนที่มารับการรักษาทางทันตกรรมของโรงพยาบาลคณะทันตแพทย ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนําผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนางานด้านบริการทางทันตกรรมของ คลินิกทันตกรรมบริการ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป วัสดุและวิธีการ ศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย และจากใบคําบอกกล่าวสําคัญของประชาชนที่มารับการตรวจและ รักษาที่คลินิกทันตกรรมบริการ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 จํานวน 11,533 ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 13-60 ปีขึ้นไป ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มอายุช่วง 21-30 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มารับการรักษาทางทันตกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.2 และจํานวนประชาชนที่มารับการรักษาจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยประชาชนเพศหญิงจะมารับการรักษา มากกว่าเพศชาย เป็นอัตราส่วน 2:1 และอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ที่มารับการรักษา คือ อาชีพอิสระหรือเอกชน คิดเป็นร้อยละ 37.9 สําหรับความต้องการในการรักษาส่วนใหญ่คือ การอุดฟันคิดเป็นร้อยละ 26.0 การขูดหิน น้ําลายหรือรักษาโรคปริทันต์ คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามลําดับ สรุป ความต้องการในการรักษาทางทันตกรรมของประชาชนยังมีอยู่ ดังนั้นจึงควรให้การบริการรักษาทางทันตกรรม เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบูรณะฟัน และการรักษาโรคเหงือก

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.24.3.4

First Page

187

Last Page

193

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.