•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2001-09-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนโค้งแนวฟันที่ต้องการกับความลึกของโค้งสปี ในการปรับ ลดระดับโค้งสปี วัสดุและวิธีการ กระทําโดยการปรับฟันล่างในเตนโตฟอร์มให้มีความลึกของโค้งสปีเพิ่มขึ้นจากระดับปกติทั้งหมด 11 ระดับ ตั้งแต่ 1.55 ถึง 6.95 มิลลิเมตร วัดความยาวส่วนโค้งแนวฟันที่ปรากฏจริงจากแบบจําลองศึกษาที่พิมพ์ จากเดนโตฟอร์มที่ปรับระดับความลึกของโค้งสปีแต่ละระดับ นํามาลบออกจากผลรวมของค่าความกว้างในแนว ใกล้กลางไกลกลางของฟันทุกซี่ในขากรรไกรล่าง ได้เป็นค่าความยาวส่วนโค้งแนวฟันที่ต้องการสําหรับความลึกของโค้งสปีแต่ละระดับ ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส่วนโค้งแนวฟันที่ต้องการกับความลึกของโค้งสปีเป็นสมการเส้น ตรง Y = 0.820 X -1.376 สรุป ผลการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลองศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยและ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.24.3.2

First Page

167

Last Page

173

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.