•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2001-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยสูงอายุในโครงการการบริการทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่าเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ และนําไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการจัดเตรียมการให้บริการทันตกรรมผู้สูงอายุของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุและวิธีการ ท่าการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 647 ราย ซึ่งมีอายุ ตั้งแต่ 60-88 ปี เกี่ยวกับ ประวัติทางการแพทย์ อาการสําคัญ สิ่งที่ตรวจพบทางคลินิก และการไปรับการรักษา ตามภาควิชาต่าง ๆ แล้วนําาข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลการศึกษา จากผู้ป่วยที่สํารวจได้จํานวน 647 ราย (ขาย 300 ราย และหญิง 347 ราย) ผู้ป่วยช่วงอายุที่มารับ การรักษามากที่สุดคือ 60-64 ปี (ร้อยละ 41.0) ผู้ป่วยที่มารับการรักษาส่วนใหญ่ต้องการมาตรวจสุขภาพช่องปาก โดยไม่ระบุปัญหา (ร้อยละ 74.5) รองลงมาคือมีอาการเคี้ยวอาหารไม่สะดวกต้องการมาใส่ฟันปลอม (ร้อยละ 19.5) จากลักษณะที่ตรวจพบทางคลินิกพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคปริทันต์มากที่สุด (ร้อยละ 43.7) รองลงมาคือฟันผุและสันเหงือก ว่าง (ร้อยละ 34.0 เท่ากัน) จากประวัติทางการแพทย์พบว่าสองในสามของผู้ป่วยเป็นโรคทางระบบ (ร้อยละ 68.9) ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด (ร้อยละ 21.6) รองลงมาคือ เบาหวาน และ โรคหัวใจ (ร้อยละ 9.9 และ 9.7 ตามลําดับ) และพบว่าผู้ป่วยไปรับการรักษาจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์มากที่สุด (ร้อยละ 76.5) รองลงมาคือภาควิชาทันตกรรมหัตถการและปริทันตวิทยา (ร้อยละ 53.3 และ 50.7 ตามลําดับ) สรุปผู้ป่วยสูงอายุในโครงการนี้ส่วนใหญ่ต้องการการรักษาเกี่ยวกับการใส่ฟันปลอม รักษาฟันผุและรักษาโรคปริทันต์ ตามลําดับ การให้การรักษาแก่ผู้สูงอายุควรให้ความสําคัญในการสอบถามเกี่ยวกับโรคประจําตัวทางระบบและเพื่อระมัดระวังในการให้การรักษา

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.24.2.6

First Page

129

Last Page

138

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.