•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2001-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ การเรียงฟันหน้าบนควรจะเรียงให้มีระนาบการสบฟันของฟันหน้าบน (เมื่อ มองด้านหน้าตรง) ขนานกับเส้นระหว่างรูม่านตาทั้งสองข้าง แต่ในความเป็นจริงระนาบการสบฟันของฟันหน้าบน อาจไม่ขนานกับแนวเส้นดังกล่าวก็เป็นได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการทราบความสัมพันธ์ของเส้นระหว่างรู ม่านตาทั้งสองข้างกับระนาบของการสบฟันหน้าในฟันธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียงฟันหน้าบนในผู้ป่วย ฟันปลอมทั้งปากให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด วัสดุและวิธีการเก็บข้อมูลจากนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้จัดฟันโดยแบ่งเป็นชาย 16 คนเป็นหญิง 29 คน โดยใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพเฉพาะใบหน้าด้านหน้าตรง ให้เห็นรูม่านตาทั้งสองข้างพร้อม กับระนาบฟันหน้าซึ่งได้มาจากการให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างกัดไม้ส้ม จากนั้นจึงเก็บภาพถ่ายที่ได้ลงในคอมพิวเตอร์และ ทําการวัดมุมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจึงนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่ามุมที่เกิดจากการเบี่ยงเบนของเส้นที่ลากระหว่างรูม่านตาทั้งสองข้างจากระนาบแนวนอนและมุมที่เกิดจากการเบี่ยงเบนของระนาบการสบฟันจากระนาบแนวนอน ในกลุ่มนิสิตทันตแพทย์ไทยกลุ่มหนึ่งมีความ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) สรุป เส้นที่ลากระหว่างรูม่านตาทั้งสองข้างของกลุ่มตัวอย่างไม่ขนานกับระนาบการสบฟันของฟันหน้าบนเมื่อมอง ด้านหน้าตรง

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.24.2.5

First Page

121

Last Page

128

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.