•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2001-01-01

Abstract

วัตถุประสงค์ การทดลองครั้งนี้ต้องการศึกษาผลของสารหลังจากแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได้จากร่องลึกปริทันต์ของผู้ป่วย ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ที่มีต่อการกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ MMP-2 จากเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก ของมนุษย์ วัสดุและวิธีการ แบคทีเรียจากร่องลึกปริทันต์ของผู้ป่วยถูกเพาะเลี้ยงในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเป็นเวลา 5 วัน สาร หลังจากแบคทีเรียทั้งที่ผ่านและไม่ได้ผ่านการต้ม ถูกนําไปกระตุ้นเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกของมนุษย์เป็น เวลา 48 ชั่วโมงในสภาวะที่ไม่มีซีรัม ระดับความเป็นพิษต่อเซลล์จะวัดด้วยเทคนิค MTT assay ส่วนการกระตุ้น การทํางานของเอนไซม์จะวัดโดยเทคนิค Zymography ในอีกการทดลองหนึ่ง การกระตุ้นเซลล์ด้วยสารหลังจาก แบคทีเรียจะทําในสภาวะที่มีหรือไม่มี actinomycin D และ cycloheximide เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผลการศึกษา สารหลังจากแบคทีเรียในระดับที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการต้ม สามารถกระตุ้น การทํางานของ MMP-2 ผลของการกระตุ้นจะแปรผันตามความเข้มข้นของสารหลั่งที่ใช้ ผลของสารหลั่งในการกระตุ้น MMP-2 จะถูกยับยั้งได้ด้วย cycloheximide แต่ไม่ยับยั้งด้วย actinomycin D สรุป สารหลังจากแบคทีเรียจากร่องลึกปริทันต์ของผู้ป่วย สามารถกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ MMP-2 จากเซลล์ เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกของมนุษย์ โดยการกระตุ้นนี้ไม่ต้องการการสร้าง mRNA ใหม่แต่ต้องการการสร้างโปรตีนใหม่

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.24.1.1

First Page

1

Last Page

12

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.