•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2000-09-01

Abstract

รายงานกล่าวถึงฟันกรามบนซี่ที่สองของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษารากฟัน เป็นฟันกรามบนสี่ราก โดยเป็นรากฟันด้านเพดานปากสองราก และรากฟันด้านแก้มสองราก ซึ่งการมีจํานวนรากฟันด้านเพดานปากมากกว่าปกติเป็นลักษณะที่พบได้น้อยที่สุดของฟันกรามบน พื้นของโพรงในตัวฟันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีรูเปิดเข้าสู่คลองรากฟันอยู่ที่มุมทั้งสี่ การพิจารณาภาพรังสีก่อนการรักษาเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากสามารถเห็นลักษณะผิดปกติของรากฟันได้ก่อนการรักษา การค้นหาและรักษารากฟันได้ครบทุกคลองรากฟันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้การรักษารากฟัน ประสบความสําเร็จ จากการติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน พบว่าฟันอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่มี พยาธิสภาพเกิดขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.23.3.4

First Page

163

Last Page

168

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.