•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1999-04-01

Abstract

ยาไซโคลสปอรีนเป็นยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้เป็นยากดระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะและสามารถทําให้เกิดเหงือกงอกเกินได้เมื่อใช้ระยะยาว วัตถุประสงค์ในรายงานผู้ป่วยรายนี้เพื่อเป็นแนวทางการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเอสแอลอีที่ใช้ยานี้เป็นประจํา ผู้ป่วยเป็นโรคเอสแอลอีมาแล้วประมาณ 23 ปี ได้รับผ่าตัดเปลี่ยนไตมานาน 6 ปี แล้วผู้ป่วยคนนี้ได้รับยาไซโคลสปอรีน อซาไทโอพรีน ทุกวัน เพรดนิโซโลน วันเว้นวัน มีปัญหาทางทันตกรรมคือมีเหงือกงอกเกินที่บริเวณฟันกรามบนด้านขวา เคี้ยวลําบากเลือดออกง่าย การรักษาคือปรึกษาแพทย์ตรวจเช็คสภาพร่างกาย ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อหนึ่งชั่วโมงก่อนการรักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยได้รับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ตัดและตกแต่งเหงือกงอกเกิน ผลการรักษาเหมือนในผู้ป่วยปกติ สรุปการให้การรักษาผู้ป่วยเอสแอลอีที่มีระยะการใช้ยากดระบบภูมิคุ้มกันเนื่องการผ่าตัดเปลี่ยนไต เมื่อตรวจสภาพร่างกาย ที่อยู่ในระยะโรคเอสแอลอีสงบและได้รับการรับรองจากแพทย์ให้ใช้ยาปฏิชีวนะก่อนการรักษาทางทันตกรรมเพื่อป้องกัน การติดเชื้อ ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้เช่นเดียวกับผู้ป่วยปกติ

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.22.2.8

First Page

111

Last Page

115

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.