•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1999-04-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจการให้บริการทางทันตกรรมประดิษฐ์ของกลุ่มงานทันตกรรม วชิรพยาบาล ทั้งจํานวนผู้ป่วย ผู้มาบริการ และชนิดของงานที่ให้บริการในระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2537-2541) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงาน ของกลุ่มงานและให้บริการได้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน วัสดุและวิธีการ สํารวจจํานวนผู้ป่วยที่มาขอรับบริการทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่กลุ่มงานทันตกรรมวชิรพยาบาล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537-2541 โดยแบ่งกลุ่มผู้มารับบริการตามเพศและอายุ (ผู้ใหญ่, กลางคนและสูงอายุ) ตามประเภท ของงานทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์โดยการหาจํานวนร้อยละของแต่ละชนิดของงานที่ให้บริการ รวมทั้งสํารวจอาชีพรายได้ สถานที่อยู่อาศัยจากทะเบียนประวัติผู้ป่วย ผลการศึกษา ในระยะ 5 ปี มีผู้มารับบริการจํานวน 2,418 ราย งานที่ให้บริการทางทันตกรรมประดิษฐ์จํานวน 2,893 ชิ้น พบว่าเพศหญิง (ร้อยละ 57.86) มารับบริการมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 42.14) งานที่ให้บริการมากที่สุด คือ ฟันปลอมชั่วคราว (ร้อยละ 60.13) รองลงมาคือฟันปลอมบางส่วนถอดได้ชนิดโลหะโคบอลต์ โครเมียมมีฟันค้ําจุน และไม่มีฟันค้ําจุน (ร้อยละ 16.29) และฟันปลอมทั้งปาก (ร้อยละ 14.59) ตามลําดับ ผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่มารับบริการมากที่สุด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการขึ้นอยู่กับสถานภาพทางเศรษฐกิจ เขตที่อยู่อาศัย อาชีพ และสถานภาพทางสังคม สรุป บริการทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ของกลุ่มงานทันตกรรม วชิรพยาบาล 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มา ใช้บริการมากที่สุด โดยงานที่มาขอรับบริการมากที่สุดคือ ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากสถานภาพทาง เศรษฐกิจ แต่เป็นความจําเป็นตามสภาพสังคมและเห็นว่ามีแนวโน้มที่ประชาชนจะมารับบริการทางด้านทันตกรรม ประดิษฐ์สูงขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.22.2.7

First Page

101

Last Page

109

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.