•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1997-09-01

Abstract

ไดแลนตินเป็นยาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันและรักษาอาการชักในผู้ป่วยด้วยโรคลมชัก ผลข้างเคียงที่สําคัญอันหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้คือ ทําให้เกิดการบวมโตของเหงือก งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ลักษณะโดยละเอียดของเหงือกบวมโตในผู้ป่วยที่ใช้ยาไดแลนตินเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อเหงือกปกติโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดทรานสมิชชั่น ผลการศึกษาพบว่าเนื้อเยื่อทั้งสองชนิดประกอบไปด้วยเซลล์ไฟโบรบลาสท์และเส้นใย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นใยคอลลาเจนจํานวนมาก องค์ประกอบทั้งสองนี้ในเหงือกบวมโตมีลักษณะคล้ายกับที่พบในเหงือก ปกติ แต่พบว่าปริมาณและความหนาแน่นของเส้นใยคอลลาเจนในเหงือกบวมโตมีมากกว่าในเหงือกปกติ

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.20.3.2

First Page

153

Last Page

158

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.