•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1997-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ในการศึกษา ความมุ่งหมายการศึกษานี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของมะเร็งในช่องปากแปดสถาบันของ กรุงเทพมหานครในรอบ 10 ปี ที่สัมพันธ์ ความชุก เพศ ช่วงอายุ ตําแหน่ง และชนิดของมะเร็ง ในช่องปากเพื่อ เปรียบเทียบกับการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมา วัสดุและวิธีการ ใช้ข้อมูลจากแปดสถาบันของกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งในช่องปาก ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2536 นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของมะเร็งในช่องปากกับความชุก เพศ ช่วงอายุ ตําแหน่ง และชนิดของมะเร็งในช่องปาก ผลการวิจัย พบมะเร็งในช่องปากทั้งหมด 3,446 ราย จากประชากร 24,511,885 คน หรือเท่ากับอัตราการเกิด มะเร็งในช่องปาก 14 รายต่อประชากร 100,000 คน เกิดในเพศชาย 1,734 ราย ในเพศหญิง 1,712 ราย ไม่พบ ความแตกต่างในการเกิดมะเร็งในช่องปากระหว่างเพศทั้งสอง (p > 0.01) พบอุบัติการณ์มะเร็งในช่องปากสัมพันธ์ และชนิดของมะเร็งในช่องปากอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.01) โดยพบมะเร็งในช่องปากเกิดสูงสุดในช่วงอายุ ปี และลิ้นเป็นตําแหน่งที่พบมะเร็งเกิดมากที่สุดในช่องปาก โดยพบ 831 ราย (ร้อยละ 23.92) มะเร็ง ในช่องปากส่วนมากเป็นคาร์ซิโนมา (ร้อยละ 97.2) สความส เซลล์ คาร์ซิโนมา เป็นมะเร็งในช่องปากที่พบมาก ที่สุด โดยพบ 3,011 ราย (ร้อยละ 86.4) ช่วงอายุ 61-70 สรุป อุบัติการณ์ของมะเร็งในช่องปากจากการศึกษานี้มีอัตราการเกิด 14 ราย ต่อประชากร 100,000 คน เกิดได้ เท่ากันทั้งสองเพศ ช่วงอายุ ตําแหน่ง สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งในช่องปากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และลิ้นเป็น ตําแหน่งที่พบมะเร็งเกิดขึ้นมากที่สุด สความัสเซลล์คาร์ซิโนมาเป็นมะเร็งในช่องปากที่เกิดขึ้นมากที่สุด

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.20.2.4

First Page

91

Last Page

98

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.