•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1979-09-01

Abstract

ภาพถ่ายได้นํามาใช้ทางทันตกรรมเป็นเวลานานแล้ว เพื่อที่จะช่วยในการส่งเสริมทันตสุขศึกษา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้ภาพถ่ายที่มีมาตรฐานสูง เท่าเทียมกันกับการทํางานทางด้านทันตกรรมอื่น ๆ กับทั้งจะต้องมีความเข้าใจในหลักเบื้องต้นของการถ่ายภาพในทางทันตกรรม คนไข้ส่วนใหญ่มักจะเคยพบเห็นภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ มามากมาย รวมทั้งภาพถ่ายที่มีคุณภาพต่ำ ทําให้คนไข้มักจะได้พบว่าภาพถ่ายทางทันตกรรมนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใด ซึ่งคุณภาพของภาพถ่ายซึ่งไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้คนไข้จะพบได้ง่ายกว่าจะพบว่าทันตแพทย์มีความสามารถดีในงานทาง กรรมอื่น ๆ ดังนั้นทันตแพทย์จึงควรฝึกฝนเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางทันตกรรม เพื่อให้มีความชํานาญ เพราะภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางในการสอนทันตสุขศึกษา ในคนไข้

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.2.3.6

First Page

183

Last Page

195

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.