•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1979-01-01

Abstract

แอนนิวริสมัล โบน ซิสท (Aneurysmal bone cyst) โดยทั่วไปแล้ว มักจะพบในกระดูกสันหลัง (vertebra), กระดูกแบน (flat bone) และกระดูก ส่วนยาว (shaft of long bone) ในกระดูกขากรรไกรพบโรคนี้ได้น้อยมาก บริเวณศรีษะและคอ (Head and neck) จะพบมากในส่วนของกระดูกใบหน้า (Facial bone) เช่น กระดูกขากรรไกรล่าง ในรายงานเรื่องนี้ผู้เขียนได้รายงาน ถึงหญิงไทยซึ่งมีอาการบวมของขากรรไกรล่างข้างขวามาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี เศษ ผลของการตรวจจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์ และจากกล้องจุลทัศน์ ปรากฏว่าเป็น แอนนิวริสมัส โบน ซิสท

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.2.1.1

First Page

1

Last Page

9

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.