•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1996-09-01

Abstract

ในการรักษาคลองรากฟันหน้าที่มีส่วนของฟันหักไปมากจนผู้ป่วยไม่อยากให้ใครเห็น ทันตแพทย์มักจะนิยมทําเป็นฟันปลอมถอดได้ชนิดบางส่วนฐานอคริลิกให้ผู้ป่วยใช้ ซึ่งก็มีข้อเสียและข้อจํากัดหลายอย่าง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําวิธีการสร้างฟันชั่วคราวชนิดติดแน่นแทนการทําฟันปลอมถอดได้ชนิดบางส่วนฐานอคริลิก ซึ่งอาจจะใช้ได้ในเกือบทุกกรณีฟันชั่วคราวชนิดนี้สามารถใช้ซี่ฟันพลาสติกหรือฟันครอบชั่วคราวสําเร็จรูปที่ทําด้วย โพลีคาร์บอเนตมาแต่งรูปให้เข้ากับช่องว่างอาจแต่งเติมเพื่อความแนบสนิทมากขึ้นด้วยอคริลิกเรซินชนิดบ่มด้วยตัวเองสีขาว แล้วยึดติดกับฟันข้างเคียงด้วยคอมโพสิตเรซิน ชนิดฉายแสง หรือในกรณีที่ฟันข้างเคียงจําเป็นต้องครอบฟันอยู่แล้วก็สามารถทําฟันปลอมชั่วคราวยึดติดกับฟันครอบชั่วคราวของฟันข้างเคียงไปด้วยเลยจะช่วยให้ฟันชั่วคราวนี้ติดแน่นแข็งแรงมากยิ่งขึ้น จากรายงานผู้ป่วยทั้ง 2 ราย สามารถทําฟันชั่วคราวได้ในระยะเวลาอันสั้นในคลีนิก ผู้ป่วยมีความพอใจ และทันตแพทย์ผู้รักษารากฟันก็ทํางานได้ง่ายขึ้นและมั่นใจยิ่งขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.19.3.8

First Page

237

Last Page

243

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.