•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1996-09-01

Abstract

จุดประสงค์หลักในการรักษาคลองรากฟัน คือการทําความสะอาดคลองรากฟันรวมทั้งเตรียมคลองรากฟัน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถอุดได้แน่นและเต็ม ดังนั้นการเตรียมคลองรากฟันจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งซึ่งสําคัญสําหรับการ รักษาคลองรากฟัน ซึ่งในคลองรากที่โค้งมักก่อให้เกิดปัญหาในการเตรียมคลองรากฟันมากกว่าคลองรากฟันที่ตรง บทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะโค้งของคลองรากฟัน การทําความสะอาด ตกแต่งรูปร่างของคลองรากฟัน การขยายคลองรากฟันส่วนต้น วิธีการใช้เครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมคลองรากฟันที่โค้ง การเปรียบเทียบเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้และวิธีแก้ไข

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.19.3.11

First Page

259

Last Page

273

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.