•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1996-09-01

Abstract

การให้การบําบัดทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอค่อนข้างลําบาก เนื่องจากรังสีทําให้เกิดมีอาการแทรกซ้อนค่อนข้างสูงกับตัวฟัน เนื้อเยื่อรอบรากฟันและกระดูก ขากรรไกร มีอุบัติการของการเกิดการผุของฟันและอวัยวะรอบรากฟันถูกทําลายเพิ่มมากขึ้น ถ้ามีการถอนฟันในตําแหน่งที่สัมผัสโดยตรงต่อรังสีจะมีการทําลายของกระดูกบริเวณนั้นตามมา การหายของแผลจะช้า การให้การบูรณะฟัน รักษาคลองรากฟัน การรักษาโรคปริทันต์ต้องทําด้วยความระมัดระวัง บทความนี้จะกล่าวถึงการให้การ รักษาโรคฟันแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งบริเวณใบหน้าที่ได้รับการบําบัดโรคมะเร็งโดยการฉายรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งข้อเสนอแนะบางประการในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพในช่องปากที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยสมบูรณ์และแข็งแรง สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.19.3.10

First Page

251

Last Page

258

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.