•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-09-01

Abstract

รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย เป็นหญิงจีน อายุ 36 ปี มีก้อนเนื้องอกสีแดงจัด ลักษณะอ่อนนุ่ม เลือดออกง่าย งอกขึ้นมาจากแผลถอนฟันของเบ้ากระดูกรองรับฟันที่ไม่หายและเหงือกบริเวณ 22 วินิจฉัยทางคลินิกว่าเป็นมะเร็ง ลักษณะจุลพยาธิวิทยาของเนื้องอกนี้ ประกอบด้วยไซโตทรอโฟบลาสและซินไซติโอทรอโฟบลาสและพบบริเวณที่มีเลือดออกและเนื้อตายจากขาดเลือดอยู่ใต้เยื่อบุผิวช่องปาก ผลการวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยาเป็น "เมตาสแตติคคอริโอคาร์ซิโนมาของเหงือกและกระดูกแม็กซิลลา บริเวณ 22"

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.3.5

First Page

191

Last Page

197

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.