•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-09-01

Abstract

การสํารวจภาคตัดขวางเพื่อศึกษาสภาวะโรคฟันผุของนักเรียนอายุ 12 ปี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 18 โรง จํานวน 338 คน พบว่า มีอัตราชุกของโรคฟันผุร้อยละ 82.8 ค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุดเป็นซี่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.94±2.20 ต่ำกว่าผลการสํารวจในปี พ.ศ. 2534 โดยกองทันตสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร แสดงว่าผลการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของกองทันตสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แต่อัตราฟันผุถอนอุดของฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งยังคงสูงมาก คือ ปริมาณฟันผุถอนอุดของฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งบนขวา ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งบนซ้าย ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งล่างซ้าย และฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง ล่างขวา เท่ากับร้อยละ 46.5, 47.9, 63.0 และ 65.4 ตามลําดับ ดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันการผุของฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนประถมศึกษาของกองทันตสาธารณสุข สํานักอนามัย เพื่อให้ประสบความสําเร็จดียิ่งขึ้น

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.3.3

First Page

167

Last Page

175

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.