•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-05-01

Abstract

การสํารวจแฟ้มประวัติทางทันตกรรมของผู้ป่วยจํานวน 4238 รายเพื่อประมวลชนิดและความถี่ของความจําเป็นในการรักษาทางทันตกรรมของผู้ป่วยในโรงเรียนทันตแพทย์ พบว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเป็นกลุ่มหนุ่มสาวและจํานวนผู้ป่วยที่มาขอรับบริการทางทันตกรรมลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยอายุน้อยให้ความสนใจต่อทันตสุขภาพมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ความจําเป็นในการรักษาทางทันตกรรมของผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้แก่ การอุดฟัน ร้อยละ 44.6 การขูดหินน้ำลาย และรักษาโรคปริทันต์ร้อยละ 43.1 ศัลยกรรมช่องปากร้อยละ 42.9 และการใส่ฟันร้อยละ 25.8 ร้อยละ 48.5 ของผู้ป่วยมีความจําเป็นในการรักษาทางทันตกรรม หนึ่งชนิด ที่เหลืออีกร้อยละ 51.5 มีความจําเป็นในการรักษาทางทันตกรรมมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป กลุ่มหนุ่มสาวและผู้ใหญ่มีความจําเป็นในการรักษาส่วนใหญ่ในด้านอุดฟัน ศัลยกรรมช่องปาก ขูดหินน้ำลายและรักษาโรคปริทันต์ ขณะที่ผู้สูงอายุมีความจําเป็นในด้านใส่ฟัน ศัลยกรรมช่องปาก ขูดหินน้ำลายและรักษาโรคปริทันต์ เนื่องจากการอุดฟัน และการรักษาโรคปริทันต์ซึ่งจัดเป็นการรักษาทางทันตกรรมป้องกัน เป็นความจําเป็นในการรักษาทางทันตกรรมที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ควรได้รับ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้มีการขยายการบริการทางทันตกรรมในสองด้านนี้เป็นพิเศษ

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.2.2

First Page

81

Last Page

89

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.