•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-01-01

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการทันตกรรมของโรงพยาบาลระยอง และต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานสําหรับเปิดคลินิคผู้ป่วยทันตกรรมนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลระยอง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและประชาชนทั่วไป โดยใช้แบบสอบถาม ถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 336 ราย ในช่วงระยะเวลา มกราคม-พฤษภาคม 2537 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในแง่บวก ต่อการบริการทันตกรรมของโรงพยาบาลระยองสูงถึง ร้อยละ 81.3 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งเคยไปใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อศึกษาหัวข้อของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริการทันตกรรมของโรงพยาบาลระยอง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับดี แต่มีข้อที่ความพึงพอใจระดับต่ำ คือ ความยุ่งยากในขั้นตอนของการมารับบริการ และเวลาที่สูญเสียในการรอรับบริการ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของปัจจัย ที่มีระดับนัยสําคัญ (alpha = 0.05) คือ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาน้อย มีรายได้ต่ำ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำจะเลือก เข้ารับบริการของรัฐมากกว่า และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง จะเลือกรับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนํามาเป็นแนวทางที่จะนํามาเปิดการบริการทันตกรรมนอกเวลาของโรงพยาบาลระยองได้ ผู้ที่คาดว่าจะมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเพศหญิง

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.1.6

First Page

55

Last Page

61

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.