•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-01-01

Abstract

ถุงน้ำเดนเจอรัสเป็นถุงน้ำที่มีจุดกําเนิดที่เกี่ยวกับการเกิดของฟันโดยลักษณะของถุงน้ำจะคลุมอยู่รอบตัวฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือในฟันที่กําลังจะโผล่ขึ้นมาในช่องปาก โดยที่ตัวฟันนั้นเจริญเติบโตเต็มที่เรียบร้อยแล้ว บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วย 2 ราย ที่มีถุงน้ำขนาดใหญ่ โดยผู้ป่วยรายแรกมีถุงน้ำเดนเจอรัสที่เกิดจากฟันเกินเบียดลึกเข้าไปในโพรงอากาศแม็กซิลล่า ข้างขวาบริเวณฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งทําให้ใบหน้า 2 ข้างไม่เท่ากัน ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 มีถุงน้ำเดนติเจอรัสขนาดใหญ่ที่เกิดจากฟันคุดกรามล่างซี่สุดท้ายในกระดูกขากรรไกรล่างข้างขวาทําให้มีอาการชาบริเวณริมฝีปากล่างข้างขวา นอกจากนั้นยังได้รายงานถึงลักษณะอาการทางคลีนิก ลักษณะภาพถ่ายรังสี ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา การรักษาและการพยากรณ์ของถุงน้ำชนิดนี้ด้วย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.1.5

First Page

45

Last Page

53

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.