•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-01-01

Abstract

ศึกษาผลของยาไอบูโปรเฟน 800 มิลลิกรัม เปรียบเทียบกับยาพาราเซทตามอล 1000 มิลลิกรัม เกี่ยวกับ การระงับอาการปวด บวม และการอ้าปากจํากัดภายหลังการผ่าตัดฟันคุดของฟันกรามล่างซี่ที่สาม โดยทําการวิจัยในผู้ป่วย 26 ราย เป็นชาย 7 คน หญิง 19 คน อายุอยู่ระหว่าง 17 - 21 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในกลุ่มที่หนึ่ง ผู้ป่วย 12 คน ได้รับยาไอบูโปรเฟน มีระดับความยากในการถอนฟันเท่ากับ 1.94 ± 0.50 ใช้เวลาในการถอนฟัน เฉลี่ย 17.66 ± 4.80 นาที ในกลุ่มที่สอง ผู้ป่วย 14 คน ได้รับยาพาราเซทตามอล มีระดับความยากของการ ถอนฟันเท่ากับ 1.67 ± 0.41 ใช้เวลาในการถอนฟันเฉลี่ย 15.5 ± 5.06 นาที ระดับความยาก และระยะเวลา เฉลี่ยที่ใช้ในการถอนฟันทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.01) จากผลการวิจัยพบว่า อาการบวมและการอ้าปากจํากัดของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.01) แต่พบว่ายาไอบูโปรเฟน สามารถลดอาการปวดภายใน 24 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด ได้ดีกว่ายาพาราเซทตามอลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01) ไม่พบอาการแทรกซ้อนของยาเกิดขึ้นตลอดการวิจัย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.1.4

First Page

33

Last Page

43

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.