•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-01-01

Abstract

ไลเคน พลานัส เป็นรอยโรคเรื้อรังที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน การใช้ยารักษาโรคทางระบบหลายชนิด สามารถกระตุ้นให้เกิดรอยโรคในช่องปากและผิวหนัง ซึ่งมีลักษณะทางคลินิกและทางพยาธิวิทยาคล้ายไลเคน พลานัสได้ จากการศึกษาผู้ป่วยไลเคน พลานัส ในจํานวน 81 ราย โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาและไม่ได้รับยารักษาโรคทางระบบ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุที่พบบ่อยประมาณ 41-60 ปี บริเวณที่ตรวจพบรอยโรคมากที่สุดคือบริเวณกระพุ้งแก้ม รองลงมาคือ เหงือกกับบริเวณรอยต่อระหว่างกระพุ้งแก้มกับเหงือกริมฝีปาก เพดานปาก ลิ้น และพื้นช่องปากตามลําดับ จากการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาและไม่ได้รับยารักษาโรค พบว่าผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคมีความสัมพันธ์กับชนิดของการเกิดไลเคน พลานัสในช่องปากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.025) คือผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาโรคจะมีโอกาสเป็น ไลเคน พลานัส ชนิดอีโรซีฟ มากกว่าชนิดไม่อีโรซีฟ โดยพบว่าผู้ป่วยมักใช้ยากลุ่ม antihypertensive มากที่สุด รองลงมาคือ NSAIDS, hypoglycemic และยาอื่น ๆ ตามลําดับ

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.1.3

First Page

21

Last Page

32

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.