•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1995-01-01

Abstract

จากการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณและระยะเวลาที่น้ำตาลตกค้างในช่องปากมีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การเกิดโรคฟันผุ การศึกษาส่วนใหญ่กระทําโดยการหาปริมาณน้ำตาลในน้ำลายภายหลังการอมสาร ละลายกลูโคสแล้วบ้วนทิ้งด้วยวิธีเทียบสีซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความถูกต้อง แม่นยําสูง อย่างไรก็ตามวิธี เทียบสีจําเป็นต้องใช้เครื่องมือยุ่งยาก คือ เครื่องเทียบสีและต้องมีวัสดุอุปกรณ์อื่นอีกหลายอย่าง ทําให้ไม่สะดวกในการนําไปศึกษาภาคสนาม การทดลองครั้งนี้จึงนําแผ่นพลาสติกตรวจน้ำตาลซึ่งสามารถบอกปริมาณวิเคราะห์ของน้ำตาลในน้ำลายได้ โดยสังเกตการเปลี่ยนสีด้วยตาเปล่ามาทดลองใช้ จากการหาปริมาณกลูโคสในน้ำลายที่เวลา 3,5,7,9 และ 11 นาที หลังการอมสารละลายกลูโคสความเข้มข้น 50% นาน 2 นาที พบว่า ปริมาณน้ำตาลในน้ำลายที่ตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยแผ่นพลาสติกตรวจน้ำตาลไม่แตกต่างจากปริมาณที่วิเคราะห์ได้ด้วยวิธีเทียบสีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.05) จากข้อมูลครั้งนี้กล่าวได้ว่า แผ่นพลาสติกตรวจน้ำตาลใช้แทนวิธีเทียบสีได้ สามารถนําไปใช้ศึกษาการ กําจัดน้ำตาลจากน้ำลายภาคสนามเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์อุบัติการณ์การเกิดโรคฟันผุในชุมชน และการให้ทันตกรรมป้องกันต่อไป

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.18.1.1

First Page

1

Last Page

9

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.