•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-09-01

Abstract

ฟันปลอมชนิดคลุมฟันธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลายทางเลือกสําหรับการรักษาทางทันตกรรม ฟันปลอมนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฟันปลอมทั้งปากชนิดที่คลุมทับบนฟันธรรมชาติ และฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ที่คลุมทับบนฟันธรรมชาติ บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเลือกผู้ป่วย ข้อดีและข้อเสียในการนํามาใช้งาน ตลอดจนการเลือกและเตรียมฟันหลัก การดูแลรักษาเพื่อให้การทําฟันปลอมประสบผลสําเร็จ รายงานนี้ จะกล่าวถึง บทความปริทัศน์ของฟันปลอมดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอรายงานผู้ป่วย 1 รายที่ได้รับการรักษาด้วยฟันปลอมชนิดคลุมทับรากฟันธรรมชาติด้วย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.3.8

First Page

287

Last Page

297

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.