•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-09-01

Abstract

งานบริการทางทันตกรรมของทันตแพทย์ เป็นงานที่ต้องนั่งอยู่ในท่าหนึ่งท่าใดติดต่อกันเป็นเวลานาน งานต้องประณีต ละเอียดอ่อนเกือบตลอดช่วงของการรักษาผู้ป่วย มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องสนใจการทรงท่านั่งในการทํางานที่ถูกต้อง เหมาะสมและสมดุลในท่าที่ผ่อนคลาย ตะโพกตรง หลังตรง ไม่บิดตัว โน้มตัวไปข้างหน้าและศีรษะก้มลงเล็กน้อย ต้นแขนแนบชิดลําตัว หัวไหล่ตรงในลักษณะขนานกับพื้น ต้นขาวางราบบนฐานรองนั่งในแนวขนานกับพื้น ขาท่อนล่างทํามุมฉากกับต้นขาและเท้าทั้งสองวางราบบนพื้น ซึ่งสามารถช่วยลดความตึงเครียดและความเมื่อยล้าได้

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.3.7

First Page

281

Last Page

286

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.