•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-09-01

Abstract

ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลนั้น จะต้องดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การรักษาดําเนินไปด้วยดี ผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยจากการผ่าตัดรักษาและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด เจ้าหน้าที่พยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านนี้ จึงจําเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัดในช่องปากอย่างถูกต้องและแม่นยํานอกเหนือไปจากการผ่าตัดอย่างอื่น ทั่วไป

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.3.6

First Page

271

Last Page

279

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.