•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-09-01

Abstract

บทรายงานผู้ป่วยโรค เมลิออยโดสิส (Melioidosis) ซึ่งแสดงภาวะในรูปลักษณะของกระดูกขากรรไกรล่างอักเสบเฉียบพลัน (Acute Osteomyelitis of mandible) รายแรกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และยังไม่เคยพบรายงานของโรคนี้ที่เกิดขึ้นในช่องปากและกระดูกขากรรไกรในประเทศไทยเลย ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้ถูกต้องรวดเร็วและสามารถให้การรักษาอย่างเร่งด่วน แม้ว่าความรุนแรงของสภาวะการติดเชื้อของโรคจะทําลาย กระดูกขากรรไกรล่างไปอย่างรวดเร็วก็ตาม รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมพึงสังวรณ์ระวังอาการ ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาการแทรกซ้อน ทําให้เกิดอาการร้ายแรงเกินกว่าจะคาดฝันได้

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.3.4

First Page

243

Last Page

259

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.