•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-05-01

Abstract

จากการศึกษาข้อมูลของฟันกรามล่างซี่ที่สามจํานวน 2186 ซี่ จากผู้ป่วย 1547 คน ที่คลินิกทันตกรรม อาคาร 5 เป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่าเป็นฟันขึ้นปกติที่ใช้งานได้ร้อยละ 15.97 เป็นฟันขึ้นปกติที่มีข้อบ่งชี้ให้ถอนร้อยละ 10.57 ปี เป็นฟันชนหรือฟันคุดร้อยละ 73.46 สาเหตุของการผ่าตัดฟันชนหรือฟันคุดนี้ เป็นการผ่าตัดฟันที่ไม่มีอาการจํานวน 477 ซี่ หรือร้อยละ 29.70 ส่วนใหญ่เป็นการป้องกันการติดเชื้อ จํานวน 299 ซี่ หรือร้อยละ 18.62 พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี และเป็นการผ่าตัดฟันที่มีอาการ จํานวน 1129 ปี หรือร้อยละ 70.30 พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 35-60 ปี และ 25-34 ปี ตามลําดับ สาเหตุที่สําคัญคือทําให้เกิดผลกระทบต่อฟันและอวัยวะปริทันต์ของฟันข้างเคียงพบ จํานวน 420 ซี หรือร้อยละ 26.15 นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทําการผ่าตัดฟันและภายหลังทําการผ่าตัดฟันพบมากในผู้ป่วยสองกลุ่มหลังเช่นกัน ผลการศึกษานี้อาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการผ่าตัดฟันชนหรือฟันคุดของฟันกรามล่างซี่ที่สามในวัยหนุ่มสาว เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อฟันข้างเคียง และลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทําการผ่าตัดฟัน หรือภายหลังทําการผ่าตัดฟันให้น้อยลง

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.2.3

First Page

115

Last Page

125

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.