•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-01-01

Abstract

โครงการทันตแพทย์ผู้ทําสัญญา เป็นโครงการที่รัฐบาลดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์ในเขตชนบท โดยกําหนดให้ทันตแพทย์ที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นไป เป็นทันตแพทย์ผู้ทําสัญญาที่ต้องทํางานให้รัฐบาลในพื้นที่ที่กําหนด เป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การชดใช้ทุนเป็นเงิน 400,000 บาท ของทันตแพทย์คู่สัญญาเพื่อที่จะไม่ต้องเข้ารับราชการตามสัญญา และแนวโน้มการชดใช้ทุนดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปี การพัฒนาความสามารถของอาจารย์ทันตแพทย์เป็นวิธีที่สําคัญประการหนึ่งในการ บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.1.8

First Page

77

Last Page

90

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.