•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-01-01

Abstract

ในการปรับสภาพช่องปากเพื่อการทําฟันปลอม ขั้นตอนที่จัดว่ามีความสําคัญ คือ การหาระยะระหว่างขากรรไกรบนล่าง ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ การวัดระยะ การถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อการพูดและใช้เสียง การดูลักษณะรูปหน้า การกลืน ตลอดจนสภาพพื้นที่เหลือในช่องปากซึ่งจะช่วยประกอบการประเมินว่า มีการสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรบนล่างหรือไม่ เพราะการหาระยะระหว่างขากรรไกรบนล่างที่ผิดพลาด เมื่อสร้างฟันปลอมจะเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น การเกร็งตัวและปวดกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ปวดฟัน และข้อต่อขากรรไกรเป็นต้น

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.1.7

First Page

69

Last Page

75

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.