•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1994-01-01

Abstract

ทันตแพทย์ต้องอธิบายให้คําแนะนําต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยฟันปลอมทั้งปากเกี่ยวกับ ธรรมชาติของฟันปลอม ความรู้สึกครั้งแรกเมื่อเริ่มใส่ฟันปลอม น้ำลายออกมากในช่วงแรก ๆ การพูด การรับประทานอาหารด้วยฟันปลอม รสชาติอาหาร ความจําเป็นของการรับประทานอาหารให้ถูกส่วน การวางลิ้น การรักษาสุขภาพในช่องปาก การทําความสะอาดฟันปลอมให้ถูกวิธี อันตรายของการแก้ไขฟันปลอมด้วยตนเอง และความสําคัญของการกลับมาหาทันตแพทย์ เพื่อตรวจเช็คเป็นประจําเพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งานฟันปลอมอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้ป่วยใช้งานฟันปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.17.1.6

First Page

57

Last Page

67

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.