•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1993-09-01

Abstract

ศึกษาผู้ป่วย OLP จํานวน 50 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอีโรซีฟ และกลุ่ม ไม่อีโรซีฟ จากการตรวจทางคลินิก และการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุที่พบบ่อยประมาณ 40-60 ปี ระยะเวลาของการเกิดโรคมีตั้งแต่ 4-168 เดือน บริเวณที่พบรอยโรคในช่องปากมากที่สุดคือ กระพุ้งแก้ม รองลงมาคือ เหงือก ลิ้น ริมฝีปาก เพดานปาก และพื้นช่องปาก ตามลําดับจากการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มอีโรซีฟ และไม่อีโรซีฟ ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศจํานวนผู้ป่วย ตําแหน่งที่พบ ระยะเวลาของการเกิดโรค นอกจากนี้ยังได้ทําการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัย ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคไลเคนพลานัส เช่น โรคของระบบ การแพ้ การใช้ยา วัสดุอุดฟัน ครอบฟัน และฟันปลอมชนิดถอดได้ พบว่าทั้งหมดนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไลเคนพลานัส ในช่องปากทั้งสองชนิดอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (P>0.05)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.16.3.2

First Page

171

Last Page

180

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.