•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1993-05-01

Abstract

รายงานผู้ป่วย 1 ราย ซึ่งมีรอยโรคในช่องปากร่วมกับเรื้อนกวางของผิวหนัง จากลักษณะทางคลินิก ของรอยโรคในช่องปากคล้ายกับไลเคนพลานัส ผลจากการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา เป็นเพียง การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุช่องปากเท่านั้น เนื่องจากเรื้อนกวางในช่องปากมีลักษณะทางคลินิกที่แตกต่างกัน หลายรูปแบบและไม่มีลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา ดังนั้นการวินิจฉัยจึงไม่สามารถชี้ชัดได้ การเกิดรอยโรคในช่อง ปากร่วมกับเรื้อนกวางในผู้ป่วยรายนี้ อาจแสดงให้เห็นว่าได้พบรอยโรคเรื้อนกวางในช่องปาก ซึ่งพบได้ยากและยังไม่ เคยปรากฏในรายงานผู้ป่วยคนไทยมาก่อน

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.16.2.6

First Page

137

Last Page

145

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.